Studentom zainteresowanym realizacją pracy licencjackiej lub magisterskiej w Pracowni Ekologii Populacyjnej proponujemy badania nad ciekawymi zagadnieniami z zakresu ekologii populacyjnej, behawioralnej, ewolucyjnej, przestrzennej oraz naukowych podstaw ochrony przyrody. Oferujemy zdobycie doświadczenia w zakresie planowania i realizacji badań naukowych, naukę metod statystycznej analizy danych, wsparcie na każdym etapie powstawania pracy lic/mgr oraz współpracę w dobrej, sprzyjającej rozwojowi naukowemu atmosferze. Niezależnie od realizowanego tematu badań wymagamy zaangażowania, rzetelności w zbieraniu i analizowaniu danych, znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury naukowej oraz terminowości.

Poniżej znajdują się przykładowe tematy prac dyplomowych, które można realizować w Pracowni Ekologii Populacyjnej. Jesteśmy również otwarci na tematy proponowane przez studentów!

Opiekun: prof. UAM dr hab. Lechosław Kuczyński

 • Aktualne trendy i nowe technologie w monitoringu przyrody
 • Metody aktywnej ochrony ptaków
 • Teledetekcja w badaniach ekologicznych
 • Modelowanie wieloagentowe w ekologii
 • Modelowanie dynamiki populacji
 • Uczenie maszynowe w ekologii
 • Liczebność, rozmieszczenie i wybiórczość środowiskowa [dowolnego gatunku ptaka]
 • [dowolny gatunek ptaka] – stan populacji, trendy liczebności, zagrożenia i propozycje działań ochronnych
 • Rekonstrukcja trendów liczebności zagrożonych gatunków
 • Ptaki jako bioindykatory środowiska

Przykładowe tematy dotychczas realizowanych prac dyplomowych

Opiekun: prof. UAM dr hab. Anna Skoracka

 • Dyspersja aktywna i bierna
 • Zachowanie organizmów ulegających dyspersji z wiatrem
 • Zmienność genetyczna roślinożernych roztoczy
 • Ewolucja eksperymentalna roślinożernych roztoczy w stałych i zmiennych warunkach środowiskowych
 • Mechanizmy kształtujące specyficzność żywicielską
 • Czynniki wpływające na efektywność dyspersji u zwierząt
 • Preferencje pokarmowe u roślinożernych roztoczy
 • Wpływ żywiciela na morfologię roślinożernych roztoczy
 • Wpływ żywiciela na zachowanie roślinożernych roztoczy

Własne propozycje tematów prac dyplomowych są mile widziane i mogą być przedyskutowane.

Przykładowe tematy dotychczas realizowanych prac dyplomowych

Opiekun: dr Jakub Szymkowiak

 • Uczenie się i zdobywanie informacji o środowisku u ptaków
 • Rola uczenia się w rozpoznawaniu drapieżników u ptaków
 • Zastosowanie manipulacji informacją socjalną w ochronie populacji ptaków
 • Zdolności numeryczne ptaków
 • Sieci socjalne i osobowość zwierząt
 • Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewających
 • Czynniki środowiskowe wpływające na występowanie świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix w Wielkopolskim Parku Narodowym
 • Porównanie skuteczności metody transektowej, liczeń punktowych oraz metody kartograficznej w ocenie liczebności ptaków na przykładzie świstunki leśnej P. sibilatrix
 • Preferencje siedliskowe gąsiorka Lanius collurio* w krajobrazie rolniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego (*możliwość wyboru dowolnego gatunku ptaka)
 • Ptaki Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Tempo śpiewu samca jako sygnał jego jakości i zaangażowania w opiekę rodzicielską u świstunki leśnej P. sibilatrix

Dodatkowe informacje

Opiekun: dr Wiktoria Szydło

 • Interakcje w układzie wirus-wektor-roślina
 • Teoria manipulacji wektorem przez wirusy na przykładzie wirusów roślinnych i ich zwierzęcych wektorów
 • Wpływ wirusów roślinnych na zachowanie wektorów zwierzęcych
 • Zróżnicowanie efektywności transmisji wirusa smugowatej mozaiki pszenicy przez różne populacje wektorów
 • Zjawisko specjacji kryptycznej
 • Przegląd wiedzy dotyczącej horyzontalnego transferu genów między wirusami a zwierzętami

Tematy podlegają uszczegółowieniu po konsultacji.