Wprowadzone przez

Nowa publikacja: Mechanizmy dyspersji u roślinożernych roztoczy

W artykule wyjaśniamy, jakie mechanizmy decydują o efektywnej kolonizacji roślin żywicielskich przez pasożytnicze roztocze. Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje! Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305 oraz grantu Dziekana Biologii nr GDWB-07/2018. Laska, A., Przychodzka, A., Puchalska, E., Lewandowski, M., Karpicka-Ignatowska, K. & Skoracka A. Mechanisms of dispersal […]

Nowa publikacja: Strategie rozprzestrzeniania się szpecieli zasiedlających zboża

W naszej nowej publikacji opisujemy strategię rozprzestrzeniania się roślinożernych roztoczy (szpecieli) występujących na pszenicy. Praca jest częścią doktoratu Agnieszki Majer. Gratulacje!   Majer, A., Laska, A., Hein, G., Kuczyński L., Skoracka A. 2021. Hitchhiking or hang gliding? Dispersal strategies of two cereal-feeding eriophyoid mite species. Exp Appl Acarol. https://doi.org/10.1007/s10493-021-00661-z

Nowa publikacja: opis dwóch nowych izolatów wirusa smugowatej mozaiki pszenicy

W nowej publikacji, opublikowanej w Plant Protection Science przez interdyscyplinarny zespół z Pracowni Ekologii Populacji UAM i Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, opisane są dwa nowe dla wiedzy izolaty wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (WSMV), wraz z ich charakterystyką molekularną i informacją o ich transmisyjności. Wirus WSMV jest przenoszony przez wektory, którymi są roztocze Aceria tosichella, […]

Nowa publikacja: ewolucyjne przystosowania dafnii do wzrastających temperatur

Nowa publikacja, której współautorem jest Lechosław Kuczyński z naszego zespołu, ukazała się w Limnology and Oceanography. Autorzy wykorzystali unikalny ekosystem, jakim jest ciąg podgrzewanych od ponad 60 lat jezior konińskich, do zbadania ewolucyjnych konsekwencji zmian klimatycznych. Okazało się, że dafnie z podgrzanych jezior ewoluowały w kierunku większych rozmiarów ciała, co wydaje się być sprzeczne z […]

Nowa publikacja o hodowaniu niesporczaków

Ukazał się nowy artykuł dotyczący metodyki hodowli niesporczaków, podsumowujący dotychczas stosowane metody i opisujący łatwe do odtworzenia protokoły hodowli, mające zastosowanie w badaniach taksonomicznych i eksperymentalnych. Publikacja jest autorstwa multidyscyplinarnego zespołu autorów, pod kierownictwem Mileny Roszkowskiej i Łukasza Kaczmarka z Zakładu Bioenergetyki i Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt UAM, a jednym z współautorów jest Wiktoria […]

Nowa publikacja: wpływ temperatury na czas rozwoju i przeżywalność inwazyjnego roztocza

W naszej najnowszej pracy testujemy w jaki sposób czas rozwoju i przeżywalność inwazyjnego genotypu Aceria tosichella zmieniają się w zależności od temperatury. Wyniki umożliwiają przewidywanie i monitorowanie tempa wzrostu populacji, ustalenie optymalnej temperatury do hodowli tego roztocza w warunkach laboratoryjnych i eksperymentalnego testowania hipotez ekologicznych i ewolucyjnych. Karpicka-Ignatowska K., Laska A., Rector B.G., Skoracka A., […]

Nowa publikacja: metoda kompleksowego badania dyspersji biernej

W naszej najnowszej pracy opisujemy protokół kompleksowej analizy dyspersji biernej u mikroskopijnych bezkręgowców. W publikacji przedstawiamy projekt tuneli dyspersyjnych, wskazówki odnośnie ich wykonania oraz proponujemy hierarchiczny model bayesowski służący do szacowania parametrów dyspersji.   Kuczyński, L., Radwańska, A., Karpicka-Ignatowska, K., Laska, A., Lewandowski, M., Rector, B.G., Majer, A., Raubic, J., Skoracka, A. 2020. A comprehensive and […]

Artykuł w Bird Study

W czasopiśmie Bird Study ukazał się artykuł Mateusza Lisieckiego, dotyczący wybiórczości siedliskowej dzierlatki w Wielkopolsce. Okazuje się, że dzierlatki preferują pola zbóż w pobliżu zabudowań oraz … kiszonek! Dzierlatka jest więc jednym z nielicznych gatunków ptaków, które czerpią korzyści z postępującej intensyfikacji rolnictwa. Więcej informacji: Mateusz Lisiecki, Łukasz Dylewski, Barbara E. Kistowska & Marcin Tobółka […]

Granty PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki

Agnieszka Majer oraz Kamila Karpicka-Ignatowska otrzymały granty PRELUDIUM finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Agnieszka będzie badać kompromisy między konkurencją a dyspersją u roślinożernych roztoczy. Kamila sprawdzi, czy roślinożerne roztocze korzystają ze wskazówek chemicznych przed podjęciem dyspersji oraz czy umiejętność rozpoznawania kairomonów zależy od stopnia specjalizacji żywicielskiej i zróżnicowania środowiska. Gratulujemy!