Stanowisko: profesor nadzw., kierownik Pracowni

Email: lechu@amu.edu.pl

Telefon: 61 829-56-16

Pokój: 1.20

Dyżur:  środy, 11:00-12:00

Badania

Zainteresowania badawcze

 • mechanizmy wybiórczości środowiskowej
 • modelowanie nisz ekologicznych i predyktywne modelowanie rozmieszczenia zwierząt
 • monitoring przyrodniczy i naukowe podstawy ochrony przyrody
 • statystyka i uczenie maszynowe w ekologii
Projekty

Realizowane projekty

 1. Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2016/21/B/NZ8/00786, 2017-2020, wykonawca)
 2. Strategie wykorzystywania przez ptaki informacji socjalnej i niesocjalnej przy wyborze miejsc lęgowych
 3. Wpływ lat nasiennych na dynamikę populacji ptaków
 4. Czynniki determinujące liczebność i rozmieszczenie błotniaka łąkowego Circus pygargus w Polsce (projekt doktorski, promotor)
 5. Wielkopolski Atlas Ornitologiczny

Zakończone projekty

 1. Behawioralne mechanizmy wybiórczości środowiskowej drobnych ptaków śpiewających na przykładzie świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix (Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2012/07/N/NZ8/00129, 2013-2016, wykonawca)
 2. Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności (Narodowe Centrum Nauki, grant nr 2011/03/B/NZ8/00129, 2012-2016, wykonawca)
 3. Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce (projekt nr POIS.05.01.00-00-381/12 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, 2013-2015, wykonawca)
 4. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski – rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, grant nr ZP/DM/5111- 01/02/09/MO, 2011-2012, wykonawca)
 5. Specjalizacja żywicielska oraz status taksonomiczny szpecieli Aceria tosichella Keif. i Aceria tulipae (Keif.) (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr NN303089434, 2008-2011, wykonawca)
 6. Ocena przydatności danych teledetekcyjnych oraz porównanie różnych metod modelowania do analizy rozmieszczenia i wybiórczości środowiskowej zwierząt (Komitet Badań Naukowych, grant nr 3P04F05325, 2003-2005, kierownik projektu)
 7. Wpływ rośliny żywicielskiej na zmienność cech morfologicznych i parametrów demograficznych Abacarus hystrix (Nal.) (Acari: Eriophyoidea) (KBN, grant nr 3P04C03825, 2003-2006, wykonawca)
 8. Modelowanie rozmieszczenia pospolitych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego (Fundacja Nauki Polskiej, krajowe stypendium wyjazdowe, 2003, kierownik projektu)
 9. Aktywna ochrona dzierzb w zachodniej Polsce (GEF/SGP UNDP Poland, 2000-2001, wykonawca)
 10. Badania toksykologiczne, wirusologiczne i paratyzologiczne krzyżówki Anas platyrhynchos na tle studiów populacyjnych nad tym gatunkiem w zachodniej Polsce (KBN, grant nr 6PO4G04817, 1999-2002, wykonawca)
 11. Wpływ siedliska na rozmieszczenie przestrzenne i strategię reprodukcji krzyżówki Anas platyrhynchos w rezerwacie przyrody „Słońsk” (KBN 6POG01610, 1996-1998, wykonawca)
 12. Gatunkowe i osobnicze zróżnicowanie śpiewu jako miara interakcji socjalnych u pełzaczy Certhia spp. (KBN 6PO4C019, 1996-1998, wykonawca)
 13. Kompleksowe studia nad rezerwatem przyrody „Słońsk” (Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy, 1993-1997, wykonawca)
CV

CV

 • od 2016: profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni Ekologii Populacyjnej UAM
 • 2013: stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekologia (UAM)
 • 2004-2015: adiunkt w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków UAM
 • 1999-2003: adiunkt w Zakładzie Morfologii Zwierząt UAM
 • 1999: stopień doktora w dziedzinie zoologia (UAM)
 • 1993: tytuł magistra biologii (UAM)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2017: Nagroda I stopnia Rektora UAM za działalność naukową
 • 2011: Nagroda III stopnia Rektora UAM za działalność naukową
 • 2004: Nagroda za pierwsze miejsce w konkursie „Nauka w obiektywie” przyznana przez: redakcję biuletynu ministra nauki i informatyzacji „Sprawy Nauki”, Olympus Polska oraz Muzeum Ziemi PAN
 • 2003: Krajowe Stypendium Wyjazdowe Fundacji Nauki Polskiej
Dydaktyka

Wykłady

 1. Metody statystyczne w ochronie środowiska
 2. Modelowanie procesów ekologicznych
 3. Monitoring przyrodniczy

Ćwiczenia i warsztaty

 1. Wprowadzenie do R
 2. Analiza danych w R
 3. GLM i GLMM w R
 4. Statystyka obliczeniowa i programowanie w R

Prace doktorskie

 1. Natalia Królikowska (w toku) Czynniki determinujące liczebność i rozmieszczenie błotniaka łąkowego Circus pygargus w Polsce
 2. Jakub Szymkowiak 2016. Mechanizmy wybiórczości środowiskowej u świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix

Prace magisterskie

 1. Michał Nicke (w toku) Ocena skuteczności ochrony ptaków krajobrazu rolniczego w ramach sieci Natura 2000
 2. Natalia Królikowska (w toku) Mechanizmy agregacji terytoriów u świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix
 3. Emilia Cierlikowska 2016. Czynniki środowiskowe wpływające na występowanie płazów bezogonowych w drobnych śródpolnych zbiornikach wodnych okolic Piły
 4. Michele Sanna 2015. Breeding performance of Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix in the Wielkopolska National Park: nest predation and its implications for species conservation
 5. Mateusz Gutowski 2015. Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej do badania występowania i wybiórczości środowiskowej lelka Caprimulgus europaeus na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza nad Gwdą”
 6. Tomasz Sadowczyk 2009. Ochrona środowiska przyrodniczego jako czynnik warunkujący jakość życia. Analiza w oparciu o dane demograficzne w skali Polski.
 7. Dawid Diduszko 2005. Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej do badania wybiórczości środowiskowej płazów
 8. Tadeusz Kandefer 2004. Ocena skuteczności funkcjonowania podziemnych przejść dla płazów w miejscowości Jeleniów
 9. Piotr Zduniak 2002. Biologia i ekologia rozrodu wrony siwej Corvus corone cornix w Rezerwacie „Słońsk”

Prace licencjackie

 1. Katarzyna Markowska 2018. Ocena przydatności metod uczenia maszynowego do modelowania zmienności przestrzennej zagęszczenia populacji pospolitych gatunków ptaków
 2. Alicja Szadowiak 2014. Występowanie płazów na terenie poznańskich Szacht i czynniki wpływające na stan ich populacji
 3. Mateusz Gutowski 2013. Liczebność, rozmieszczenie i wybiórczość siedliskowa włochatki Aegolius funereus na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza nad Gwdą”
 4. Mateusz Ciemnoczołowski 2013. Czajka Vanellus vanellus – stan populacji, trendy liczebności, zagrożenia i propozycje działań ochronnych
 5. Malina Czarnecka 2008. Wpływ czynników środowiskowych na występowanie żab brunatnych i zielonych
 6. Natalia Sulanowska 2008. Płazy Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
 7. Samuel Odrzykowski 2008. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Samicy (PLB300013). Historia i stan zbadania.
 8. Łukasz Świtalski 2003. Biologia i sukces lęgowy kaczki krzyżówki Anas platyrhynchos
 9. Dawid Diduszko 2003. Wpływ dróg na płazy
 10. Tadeusz Kandefer 2002. Płazy Gór Stołowych i ich ochrona w latach 1998-2001
Publikacje

2018

Reif J., Reifová R., Skoracka A., Kuczyński L. 2018. Competition-driven niche segregation on a landscape scale: Evidence for escaping from syntopy towards allotopy in two coexisting sibling passerine species. Journal of Animal Ecology, 87: 774–789, https://doi.org/10.1111/1365-2656.12808

Sottas C. , Reif J. , Kuczyński L. and Reifová R. 2018. Interspecific competition promotes habitat and morphological divergence in a secondary contact zone between two hybridizing songbirds. Journal of Evolutionary Biology, 31: 914-923, https://doi.org/10.1111/jeb.13275

Królikowska N., Krupiński D., Kuczyński L. 2018. Combining data from multiple sources to design a raptor census – the first national survey of the Montagu’s Harrier Circus pygargus in Poland. Bird Conservation International, https://doi.org/10.1017/S0959270917000235

Skoracka A., Lopes L. F., Alves M. J., Miller A., Lewandowski M., Szydło W., Majer A., Różańska E. i Kuczyński L. 2018. Genetics of lineage diversification and the evolution of host usage in the economically important wheat curl mite, Aceria tosichella Keifer, 1969. BMC Evolutionary Biology 18: 122, https://doi.org/10.1186/s12862-018-1234-x

Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L. 2018. Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa, ISBN 978-83-950881-0-0

Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Ławicki Ł., Meissner W., Bobrek R., Cenian Z., Bzoma S., Betleja J., Kuczyński L., Moczarska J., Rohde Z., Rubacha S., Wieloch M., Wylegała P., Zielińska M., Zieliński P., Chylarecki P. 2018. Monitoring Ptaków Polski w latach 2016–2018. Biuletyn Monitoringu Przyrody 17: 1–90, ISSN 1733-3385

2017

Szymkowiak J., Thomson R.L., Kuczyński L. 2017. Interspecific social information use in habitat selection decisions among migrant songbirds. Behavioral Ecology, 28: 767-775, DOI: 10.1093/beheco/arx029

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2017. Song rate as a signal of male aggressiveness during territorial contests in the wood warbler. Journal of Avian Biology, 48: 275-283, DOI: 10.1111/jav.00969

Kiedrowicz A., Kuczyński L., Lewandowski M., Proctor H., Skoracka A. 2017. Behavioural responses to potential dispersal cues in two economically important species of cereal-feeding eriophyid mites. Scientific Reports, 7, Article number: 3890, DOI:10.1038/s41598-017-04372-7

Skoracka A., Lewandowski M., Rector B.G., Szydło W., Kuczyński L. 2017. Spatial and Host-Related Variation in Prevalence and Population Density of Wheat Curl Mite (Aceria tosichella) Cryptic Genotypes in Agricultural Landscapes. PLoS ONE 12(1): e0169874. DOI: 10.1371/journal.pone.0169874

Laska, A., Rector, B., G., Kuczyński, L. & Skoracka, A. 2017. Is body size important? Seasonal changes in morphology in two grass-feeding Abacarus mites, Experimental and Applied Acarology, DOI:10.1007/s10493-017-0159-1

Kiedrowicz A., Rector B. G., Lommen S., Kuczyński L., Szydło W., Skoracka A. 2017. Population growth rate of dry bulb mite, Aceria tulipae (Acariformes: Eriophyidae), on agriculturally important plants and implications for its taxonomic status. Experimental and Applied Acarology, DOI: 10.1007/s10493-017-0173-3

Wylegała P., Batycki A., Kuczyński L. 2017. Stan lęgowej populacji oraz zmiany liczebności łyski Fulica atra i perkoza dwuczubego Podiceps cristatus w Wielkopolsce, Ptaki Wielkopolski 5: 16–27  pobierz

2016

Szymkowiak J., Thomson R.L., Kuczyński L. 2016. Wood warblers copy settlement decisions of poor quality conspecifics: support for the tradeoff between the benefit of social information use and competition avoidance. Oikos, 125: 1561-1569, DOI: 10.1111/oik.03052 (Editor’s Choice)

Kuczyński L., Rector B.G., Kiedrowicz A., Lewandowski M., Szydło W., Skoracka A. 2016. Thermal Niches of Two Invasive Genotypes of the Wheat Curl Mite Aceria tosichella: Congruence between Physiological and Geographical Distribution Data. PLoS ONE 11(4): e0154600. DOI: 10.1371/journal.pone.0154600

Królikowska N., Szymkowiak J., Laidlaw R.A., Kuczyński L. 2016. Threat-sensitive anti-predator defence in precocial wader, the Northern Lapwing Vanellus vanellus. Acta Ethologica 19(3): 163–171DOI: 10.1007/s10211-016-0236-1

2015

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Avoiding predators in a fluctuating environment: responses of the wood warbler to pulsed resources. Behavioral Ecology, 26: 601-608, DOI: 10.1093/beheco/aru237

Szymkowiak J., Kuczyński L. 2015. Predation-related costs and benefits of conspecific attraction in songbirds – an agent-based approach. PLoS ONE, 10: e0119132, DOI: 10.1371/journal.pone.0119132

Skoracka A., Magalhães S., Rector B., Kuczyński L. 2015. Cryptic speciation in the Acari: a function of species lifestyles or our ability to separate species? Experimental and Applied Acarology 67: 165-182 , DOI: 10.1007/s10493-015-9954-8

Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2015. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012. Ornis Polonica 56: 149-189  pobierz

Lontkowski J., Krupiński D., Kuczyński L. 2015. Błotniak łąkowy Circus pygargus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa, s. 424-430. pobierz

2014

Skoracka A., Rector B., Kuczyński L., Szydło W., Hein G. and French R. 2014. Global spread of wheat curl mite by its most polyphagous and pestiferous lineages. Annals of Applied Biology 165: 222-235, DOI: 10.1111/aab.12130

Szymkowiak J., Skierczyński M., Kuczyński L. 2014. Are buntings good indicators of agricultural intensity? Agriculture, Ecosystems & Environment 188: 192-197, DOI: 10.1016/j.agee.2014.02.037

Skoracka A., Kuczyński L., Rector B., Amrine J.W. 2014. Wheat curl mite and dry bulb mite: untangling a taxonomic conundrum through a multidisciplinary approach. Biological Journal of the Linnean Society, 111: 421–436, DOI: 10.1111/bij.12213

Krupiński D., Lewtak J., Kuczyński L. 2014. Krajowy Plan Ochrony Błotniaka Łąkowego. Towarzystwo
Przyrodnicze „Bocian”, Warszawa. Krajowy_Plan_Ochrony_Blotniaka_Lakowego.pdf (3 MB)

2013

Skoracka A., Kuczyński L., Szydło W., Rector B. 2013. The wheat curl mite Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) is a complex of cryptic lineages with divergent host ranges: evidence from molecular and plant bioassay data. Biological Journal of the Linnean Society, 109: 165-180, DOI:10.1111/bij.12024

2012

Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ Warszawa, ISBN: 978-83-61227-40-03

Skoracka A., Kuczyński L., de Mendonca R., Dabert M., Szydło W., Knihinicki D., Truol G., Navia D. 2012. Cryptic species within the wheat curl mite Aceria tosichella (Keifer) (Acari, Eriophyoidea) revealed by mitochondrial, nuclear and morphometric data. Invertebrate Systematics, 26: 417–433, DOI: 10.1071/IS11037

Skoracka A., Kuczyński L. 2012. Measuring the host specificity of plant-feeding mites based on field data — a case study of the Aceria species. Biologia, 67 (3): 546-560, DOI:10.2478/s11756

2010

Kuczyński, L., Antczak, M., Czechowski, P., Grzybek, J., Jerzak, L., Zabłocki, P., Tryjanowski, P. 2010. A large scale survey of the great grey shrike Lanius excubitor in Poland: breeding densities, habitat use and population trends. Annales Zoologici Fennici 47: 67–78, DOI: 10.5735/086.047.0107

2009

Kuczyński L., Rzępała M., Goławski A., Tryjanowski P. 2009. The Wintering Distribution of Great Grey Shrike Lanius excubitor in Poland: Predictions from a Large-Scale Historical Survey. Acta Ornithologica 44(2): 159-166, DOI: 10.3161/000164509X482731

2007

Osiejuk T.S., Kuczyński L. 2007. Factors affecting flushing distance in incubating female greylag geese Anser anser. Wildlife Biology 13(1):11-18, DOI: 10.2981/0909-6396

Skoracka A., Kuczyński L., Rector B.G. 2007. Divergent host acceptance behavior suggests host specialization in populations of the polyphagous mite Abacarus hystrix (Acari: Prostigmata: Eriophyidae). Environmental Entomology 36(4): 899-909, DOI: 10.1093/ee/36.4.899

Kuczyński L. 2007. Kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos.  W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 64-65

2006

Surmacki A., Kuczyński L., Tryjanowski P., 2006. Eggshell patterning in Red backed shrike Lanius collurio: relation to egg size and potential function. Acta Ornithologica 41(2), 145-151, DOI: 10.3161/000164506780143861

Kuczyński L., Kosiński Z., Winiecki A. 2006. The use of canonical correlation analysis for ornithological evaluation of lakes in W Poland. Biological Letters 43(1): 69-78

Chylarecki P., Jawińska D., Kuczyński L. 2006. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych – Raport z lat 2003-2004. Warszawa: OTOP

Skoracka A., Kuczyński L. 2006. Host related differences in the development and reproduction of the cereal rust mite, Abacarus hystrix (Acari: Eriophyidae) in Poland. International Journal of Acarology 32(4): 397-405

Skoracka A., Kuczyński L. 2006. Is the cereal rust mite, Abacarus hystrix really a generalist? – testing colonization performance on novel hosts. Experimental and Applied Acarology 38: 1-13

2005

Kuczyński L., Skoracka A. 2005. Spatial distribution of galls caused by Aculus tetanothrix (Acari: Eriophyoidea) on arctic willows. Experimental and Applied Acarology 36: 277-289

Kuczyński, L., Tęczyński, J. 2005. Głosy płazów Polski – płyta CD, Wszechświat 106 (4-6)

2004

Tryjanowski P., Sparks T.H., Kuczyński L., Kuźniak S. 2004. Should avian egg size increase as a result of global warming? A case study using the red-backed shrike (Lanius collurio). Journal of Ornithology 145: 264-268

Skoracka, A., Kuczyński, L. 2004. Demography of the cereal rust mite Abacarus hystrix (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea) on quack grass. Experimental and Applied Acarology 32: 231-242

Kuczyński L., Bartoszewicz M. 2004. Anas platyrhynchos – Krzyżówka. W: Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7 (część I), str. 140-144

2003

Zduniak, P., Kuczyński L. 2003. Breeding biology of the Hooded Crow Corvus corone cornix in Warta river valley (W Poland). Acta Ornithologica 38(2): 143-150

Hromada M., Kuczyński L., Krištin T., Tryjanowski P. 2003. Animals of different phenotype differentially utilise dietary niche – the case of the Great Grey Shrike Lanius excubitor. Ornis Fennica 80: 71-78

Skoracka A., Magowski W., Kuczyński L. 2003. Spatial and temporal distribution of cereal rust mite Abacarus hystrix (Acari, Eriophyoidea) on Agropyron repens. Biologia 58: 913-917

Osiejuk T., Kuczyński L. 2003. Response to typical, mixed and shortened song versions in Eurasian treecreepers, Certhia familiaris. Biologia 58: 985-989

Hromada M., Kuczyński L., Skoracki M., Antczak M., Tryjanowski P. 2003. The value of the bird collections and associated data in regional museums: Lanius excubitor specimens in Šarišske Museum, Bardejov, Slovakia. Bulletin of the British Ornithologists’ Club 123A: 226-233

Skoracka A., Kuczyński L. 2003. Population dynamics of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) living on grasses in Poland. Biological Letters 40 (2): 75-84

2002

Skoracka A., Kuczyński L., Magowski W. 2002. Morphological variation in different host populations of Abacarus hystrix (Nalepa, 1896) (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Experimental and Applied Acarology 26: 187-193

Tryjanowski P., Antczak M., Hromada M., Kuczynski L., Skoracki M. 2002. Winter feeding ecology of male and female European wildcats Felis silvestris in Slovakia. European Journal of Wildlife Research 48: 49-54

Kuczyński L., Tryjanowski P., Antczak M., Skoracki M., Hromada . 2002. Repeatability of Measurements and Shrinkage after Skinning: the Case of the Great Grey Shrike Lanius excubitor. Bonner zoologische Beiträge 51, 127-130

2001

Tryjanowski, P., Kuczyński L., Antczak M., Skoracki M., Hromada M. 2001. Within-clutch repeatability of egg dimensions in the jackdaw Corvus monedula: a study based on museum collection. Biologia 56: 211-215

Skoracki, M., M. Hromada, L. Kuczyński 2001. Torotrogla lullulae, a new species of the family Syringophilidae. Genus 12 (1): 87-92

2000

Osiejuk T. S., Kuczyński L. 2000. Song functions and territoriality in Eurasian Treecreeper Certhia familiaris and Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla. Acta Ornithologica, 35: 1-7

Jerzak L., Bocheński M., Kuczyński L., Tryjanowski P. 2000. Repeatability of size and shape of eggs in the urban population of Magpie Pica pica (Passeriformes: Corvidae) population. Acta zool cracov. 43: 165-169

Kuczyński L., Osiejuk T.S., Tryjanowski P. 2000. Bird-habitat relationships on wet meadows in the Słońsk Nature Reserve, W Poland. Biol. Bull. 37: 257-266

Osiejuk T. S., Kuczyński L. 2000. Mixed and atypical singers among treecreepers Certhia brachydactyla and Certhia familiaris: a review and preliminary data from western Poland. Biol. Bull. 37: 27-38

Kuczyński L., 2000. Recognition of individuals of Ortolan bunting Emberiza hortulana using image processing procedures. Biol. Bull. 37: 51-56

1999

Osiejuk, T.S., Kuczyński, L., Jermaczek, A., Tryjanowski, P. 1999. The effect of water condtitions on breeding bird communities of pastures, meadows, and shrub habitats in the Słońsk reserve, NW Poland. Biologia 54: 207-214

Tryjanowski, P., L. Kuczyński, 1999. Shifting from outdoor to indoor breeding: House martin’s (Delichon urbica) defence against House sparrow (Passer domesticus). Folia Zool. 48, 2: 215-220

Kuczyński, L., Tęczyński, J., Berger, L., 1999. Głosy płazów Polski – kaseta magnetofonowa, Biotop Poznań

1997

Chylarecki P., Kuczyński L., Vogrin M., Tryjanowski P. 1997 Geographic variation in egg measurements of the Lapwing Vanellus vanellus Acta Ornithologica 32, 137-148

1996

Kuczyński L., Osiejuk T.S. 1996 Waloryzacja ornitologiczna rezerwatu „Meteoryt Morasko”. Rocz. Nauk. PTOP Salamandra 1: 197-206

1996

Kuczyński L. 1994 Geograficzna zmienność wielkości jaj czajki Vanellus vanellus. Przegl. Przyr. V, 2

Kosiński Z., Kuczyński L., Osiejuk T., Wypychowski K. 1994 Znaczenie zbiornika Jeziorsko dla przelotnych ptaków siewkowatych. Przegl. Przyr. V, 2

1992

Janiszewski T., Kuczyński L., Wypychowski K., Chylarecki P., Winiecki A. 1992. Wyniki wstepnych badań nad awifauną lęgową terenów zbiornika zaporowego Jeziorsko. Prace ZBiEP UAM, 1: 93-104

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

 1. Delegat krajowy European Bird Census Council
 2. Członek Rady Naukowej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk
 3. Konsultant naukowy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
 4. Członek European Ornithologists’ Union
 5. Członek European Association of Acarologists
Admin

Funkcje administracyjne