Stanowisko: profesor nadzw.

Email: skoracka@amu.edu.pl

Telefon: 61 829 5664

Pokój: 1.21

Dyżur: środy, 10:00-12:00

 

Badania

Zainteresowania badawcze

 • ekologia i ewolucja roślinożernych stawonogów
 • specjalizacja żywicielska
 • mechanizmy specjacji
 • mechanizmy dyspersji
Projekty

Realizowane projekty

 1. Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2016/21/B/NZ8/00786, 2017-2020, kierownik projektu)
 2. Strategie dyspersyjne szpecieli różniących się specyficznością żywicielską (projekt doktorski, opiekun)
 3. Ewolucja cech fenotypowych związanych z dyspersją u roślinożernych roztoczy (projekt doktorski, opiekun)

Zakończone projekty

 1. Rozmieszczenie przestrzenne biotypów Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) różniących się specyficznością żywicielską i stopniem inwazyjności (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2011/03/B/NZ8/00129, 2012-2016; kierownik projektu)
 2. Zmienność genetyczna, specjalizacja żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy w obrębie kompleksu gatunków kryptycznych Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) (Narodowe Centrum Nauki grant nr 2011/01/N/NZ8/04540, 2011-2014; wykonawca i opiekun naukowy) (2010-2016, projekt doktorski, promotor)
 3. Specjalizacja żywicielska oraz status taksonomiczny szpecieli Aceria tosichella Keif. i Aceria tulipae (Keif.) (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego grant nr NN303089434, 2008-2011, kierownik projektu)
 4. Monitoring and diagnosis of the complex Aceria tosichella and transmitted viruses (Wheat streak mosaic virus, High Plain virus) in Brazil and measures to avoid this impact in the national wheat production, grant brazylijski (Embrapa Trigo) (CNPq/MAPA/SDA No. 064/2008 Proces CNPq No. Proc – 578646/2008-0,Centro National de Pesquisa de Recursos Geneticos e Biotechnologia, 2009-2011; wykonawca)
 5. grudzień 2006 – grudzień 2008 – The mite Aceria tosichella Keifer and transmitted viruses (Wheat streak mosaic virus and High plain virus), a new threat to cereal crops in South America – pest risk assessment, distribution, hosts, characterization and control, grant brazylijski (Embrapa Recursos Geneticos e Biotechnologia, CNPq/PROSUL CNPq No. Proc – 490496/06-7, 2006-2008; wykonawca)
 6. Wpływ rośliny żywicielskiej na zmienność cech morfologicznych i parametrów demograficznych Abacarus hystrix (Nal.) (Acari: Eriophyoidea) (Komitet Badań Naukowych, grant nr 3 P04 C0 3825, 2003-2006, kierownik projeku)
 7. Szpeciele występujące na trawach w Polsce (Komitet Badań Naukowych, grant nr 6 P04 C0 5418, 2000-2002; główny wykonawca w projekcie promotorskim)
 8. Występowanie szpeciela Aceria tosichella Keifer (Acari: Eriophyoidea) na pszenicy i trawach towarzyszących w Wielkopolsce oraz ocena jego roli jako wektora mozaiki smugowatej pszenicy (Wydział Biologii UAM grant nr 205, 2000-2001, kierownik)
 9. Badania fauny glebowej wraz z fauna naziemną w rezerwacie Cisy Staropolskie (UAM JG 31/00, 2000-2001, wykonawca)
CV

CV

 • od 2016: profesor nadzwyczajny w Pracowni Ekologii Populacyjnej UAM
 • 2012-2016: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt UAM
 • 2003-2012: adiunkt w w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt UAM
 • 2011: stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekologia (UAM)
 • 2002: stopień doktora w dziedzinie zoologia (UAM)
 • 1998: tytuł magistra biologii (UAM)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2011: Nagroda II stopnia Rektora UAM za działalność naukową
 • 2008: Stypendium konferencyjne przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej  i Warszawskie Towarzystwo Naukowe na uczestnictwo w 6th Symposium of European Association of Acarologists w Montpellier
 • 2006: Stypendium konferencyjne przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej  i Warszawskie Towarzystwo Naukowe na uczestnictwo w XIIth International Congress of Acarology w Amsterdamie
 • 2005: Krajowe Stypendium Wyjazdowe Fundacji Nauki Polskiej
 • 2004: Nagroda za pierwsze miejsce w konkursie „Nauka w obiektywie” przyznana przez: redakcję biuletynu ministra nauki i informatyzacji „Sprawy Nauki”, Olympus Polska oraz Muzeum Ziemi PAN
 • 2003 i 2004: Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców
 • 2003: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

Staże

 • 2016: National Museum of Natural History and Science, University of Lisbon
 • 2014, 2015, 2017: Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculty of Biology, University of Lisbon
 • 2010: Faculty of Biology, University of Bari, Italy
 • 2010: Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA), Brasilia, Brazylia
Dydaktyka

Wykłady

 1. Ekologia
 2. Podstawy teoretyczne biologii
 3. Ekologia i ochrona ekosystemów tropikalnych

Seminaria

 1. Ekologia
 2. Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych

Prace doktorskie

 1. Wiktoria Szydło (2016) Zmienność genetyczna, specyficzność żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy (WSMV) w obrębie kompleksu gatunków Aceria tosichella
 2. Agnieszka Kiedrowicz (w toku) Strategie dyspersyjne szpecieli różniących się specyficznością żywicielską
 3. Alicja Laska (w toku) Ewolucja cech fenotypowych związanych z dyspersją u roślinożernych roztoczy

Prace magisterskie

 1. Natalia Wróblewska (2015) Wpływ temperatury na przeżywalność Aceria tulipae (Acari: Eriophyoidea)
 2. Agnieszka Kiedrowicz (2014) Specyficzność żywicielska Aceria tulipae (Acari: Eriophyoidea)
 3. Marta Gołębiewska (2013) Zróżnicowanie genetyczne i specjalizacja populacji żywicielskich szpecieli (Acari: Eriophyoidea) zasiedlających trawy
 4. Monika Narożyńska (2012) Zasiedlanie roślin uprawnych przez szpeciele i ocena uszkodzeń przez nie powodowanych
 5. Emilia Grobelna (2012) Zasiedlanie przez szpeciele (Acari: Eriophyoidea) wybranych gatunków drzew na obszarach o różnym stopniu antropopresji
 6. Małgorzata Janicka (2011) Współwystępowanie szpecieli (Acari: Eriophyoidea) wolno żyjących i wytwarzających wyrośla
 7. Malwina Szuman (2011) Zmienność genetyczna szpeciela Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea)
 8. Wiktoria Szydło (2010) Zmienność morfologiczna i genetyczna szpeciela Aceria tosichella
 9. Magdalena Zygmunt (2010) Zmienność morfologiczna szpeciela Aceria tulipae
 10. Tomasz Siłacz (2010) Eriophyes tiliae (Acari: Eriophyoidea): dynamika liczebności oraz parametry zasiedlenia
 11. Paulina Spychała (2006) Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zasiedlanie lipy drobnolistnej, Tilia cordata przez szpeciele wywołujące wyrośla
 12.  Lucyna Macuk (2006) Czy pilnowanie nimf przez samce Abacarus hystrix (Acari: Eriophyoidea) zależy od stosunku płci w populacji?

Prace licencjackie

 1. Agnieszka Błaszczyk (2016) Wykorzystanie fragmentów mtDNA kodujących podjednostkę I oksydazy cytochromowej jako markerów molekularnych do identyfikacji gatunków w obrębie kompleksu Abacarus hystrix
 2. Maciej Bronikowski (2016) Znaczenie roztoczy zasiedlających rośliny energetyczne w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej opartej na biomasie
 3. Izabela Czerniak (2016)Ocena efektywności dyspersji roztoczy roślinożernych w kontekście zrównoważonego zarządzania agrocenozami
 4. Karolina Miarka (2013) Ekologiczne metody walki ze szkodnikami roślin uprawnych
 5. Sara Gullmark (2013) Inwazyjne stawonogi roślinożerne: występowanie, przegląd gatunków, znaczenie
 6. Natalia Wróblewska (2013) Przeżywalność Aceria tulipae (Acari: Eriophyoidea) w warunkach ekstremalnych
 7. Paulina Kaczmarek (2013) Wpływ temperatury na tempo wzrostu populacji Abacarus hystrix i Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea)
 8. Agnieszka Kiedrowicz (2012) Specyficzność żywicielska szpecieli zasiedlających zboża: ocena zdolności kolonizacyjnej Aceria tosichella
 9. Aneta Paluch (2012) Znaczenie roztoczy w życiu i gospodarce człowieka
 10. Sylwia Piotrowska (2011) Znaczenie chwastów jako rezerwuaru szpecieli zasiedlających zboża
 11. Magdalena Tomaszewska (2010) Wewnątrzgatunkowa zmienność genetyczna u roztoczy
 12. Monika Narożyńska (2010) Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) zasiedlające rośliny uprawne w Polsce
 13. Emilia Grobelna (2010) Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) jako bioindykatory
 14. Malwina Szuman (2009) Zasiedlanie traw przez szpeciela Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea)
 15. Małgorzata Janicka (2009) Szpeciele wytwarzające wyrośla: przegląd gatunków i ich występowanie w Polsce
 16. Wiktoria Szydło (2008) Zmienność cech morfologicznych i parametrów zasiedlenia trzech populacji żywicielskich szpeciela Aceria tosichella
 17. Tomasz Siłacz (2008) Szpeciele występujące na drzewach sadowniczych w Polsce – przegląd gatunków i ocena ich szkodliwości
 18. Magdalena Zygmunt (2008) Morfologia roztoczy z nadrodziny Eriophyoidea
 19. Paweł Kaczmarek (2008) Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) zasiedlające trawy: występowanie i szkodliwość
 20. Maria Głowacka (2008) Ocena znaczenie roślinożernych roztoczy Eriophyoidea (szpeciele) w walce biologicznej z chwastami
 21. Dorota Poprawska (2007) Techniki molekularne stosowane w badaniach nad roztoczami
 22. Ewa Bartkowiak (2006) Czynniki wpływające na zarażenie żywiciela kleszczami
 23. Lucyna Macuk (2004) Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) turzyc i morfologia Eriophyes lentiginosus Mitrofanov, Sharonov et Sekerskaja, 1983
 24. Paulina Spychała (2004) Zasiedlanie lip (Tiliaceae) przez szpeciele (Acari: Eriophyoidea)
Publikacje

2018

Reif J., Reifová R., Skoracka A., Kuczyński L. 2018. Competition-driven niche segregation on a landscape scale: Evidence for escaping from syntopy towards allotopy in two coexisting sibling passerine species. Journal of Animal Ecology, 87: 774–789, https://doi.org/10.1111/1365-2656.12808

Skoracka A., Lopes L. F., Alves M. J., Miller A., Lewandowski M., Szydło W., Majer A., Różańska E. i Kuczyński L. 2018. Genetics of lineage diversification and the evolution of host usage in the economically important wheat curl mite, Aceria tosichella Keifer, 1969. BMC Evolutionary Biology 18: 122, https://doi.org/10.1186/s12862-018-1234-x

Skoracka A., Rector B. G., Hein G., L. 2018. The interface between wheat and the wheat curl mite, Aceria tosichella, the primary vector of globally important viral diseases. Frontiers in Plant Science 9 (1098), 1-8, https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01098

Singh K., Wegulo S. N., Skoracka A., Kundu J. K. 2018. Wheat streak mosaic virus: a century old virus with rising importance worldwide. Molecular Plant Pathology, https://doi.org/10.1111/mpp.12683

2017

Kiedrowicz A., Kuczyński L., Lewandowski M., Proctor H., Skoracka A. 2017. Behavioural responses to potential dispersal cues in two economically important species of cereal-feeding eriophyid mites. Scientific Reports, 7, Article number: 3890, DOI:10.1038/s41598-017-04372-7

Skoracka A., Lewandowski M., Rector B.G., Szydło W., Kuczyński L. 2017. Spatial and Host-Related Variation in Prevalence and Population Density of Wheat Curl Mite (Aceria tosichella) Cryptic Genotypes in Agricultural Landscapes. PLoS ONE 12(1): e0169874. DOI: 10.1371/journal.pone.0169874

Laska, A., Rector, B., G., Kuczyński, L. & Skoracka, A. 2017. Is body size important? Seasonal changes in morphology in two grass-feeding Abacarus mites, Experimental and Applied Acarology, DOI:10.1007/s10493-017-0159-1

Kiedrowicz A., Rector B. G., Lommen S., Kuczyński L., Szydło W., Skoracka A. 2017. Population growth rate of dry bulb mite, Aceria tulipae (Acariformes: Eriophyidae), on agriculturally important plants and implications for its taxonomic status. Experimental and Applied Acarology, DOI: 10.1007/s10493-017-0173-3

Barrio I.C., Lindén E., Te BeestM., Olofsson J., Rocha A., Soininen E.M., Alatalo J.M., Andersson T., Asmus A., Boike J., Bråthen K.A., Bryant J.P., Buchwal A., Bueno C.G., Christie K.S., Denisova Y.V., Egelkraut D., Ehrich D., Fishback L., Forbes B.C., Gartzia M., Grogan P., Hallinger M., Heijmans, M.M.P.D., Hik D.S., Hofgaard A., Holmgren M., Høye T.T., Huebner D.C., Jónsdóttir I.S., Kaarlejärvi E., Kumpula T., Lange C.Y.M.J.G., Lange J., Lévesque E., Limpens J., Macias-Fauria M., Myers-Smith I., van Nieukerken E.J., Normand S., Post E.S., Schmidt N.M., Sitters J., Skoracka A., Sokolov A., Sokolova N., Speed J.D.M., Street L.E., Sundqvist M.K., Suominen O., Tananaev N., Tremblay J.P., Urbanowicz C., Uvarov S.A., Watts D., Wilmking M., Wookey P.A., Zimmermann H.H., Zverev V. and Kozlov M.V. 2017. Background invertebrate herbivory on dwarf birch (Betula glandulosa-nana complex) increases with temperature and precipitation across the tundra biome. Polar Biology. DOI: 10.1007/s00300-017-2139-7

2016

Kuczyński L., Rector B.G., Kiedrowicz A., Lewandowski M., Szydło W., Skoracka A. 2016. Thermal Niches of Two Invasive Genotypes of the Wheat Curl Mite Aceria tosichella: Congruence between Physiological and Geographical Distribution Data. PLoS ONE 11(4): e0154600. DOI: 10.1371/journal.pone.0154600

Kiedrowicz A., Rector B. G., Zawierucha K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Phytophagous mites (Acari: Eriophyoidea) recorded from Svalbard, including the description of a new species. Polar Biology, 39(8): 1359-1368, DOI: 10.1007/s00300-015-1858-x

Rector B. G., Czarnoleski M., Skoracka A. [corresponding author], Lembicz M. 2016. Change in abundance of three phytophagous mite species (Acari: Eriophyidae, Tetranychidae) on quackgrass in the presence of choke disease. Experimental and Applied Acarology DOI: 1007/s10493-016-0060-3

Kiedrowicz A., Denizhan E., Bromberek K., Szydło W., Skoracka A. 2016. Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from Turkey: description of five new species. Zootaxa, 4066(3): 255–270, DOI: 10.11646/zootaxa.4066.3.3

Kozlov M.V., Skoracka A., Zverev V., Lewandowski M., Zvereva E.L. 2016. Two Birch Species Demonstrate Opposite Latitudinal Patterns in Infestation by Gall-Making Mites in Northern Europe. PLoS ONE 11(11): e0166641, doi:10.1371/journal.pone.0166641

2015

Skoracka A., Magalhães S., Rector B., Kuczyński L. 2015. Cryptic speciation in the Acari: a function of species lifestyles or our ability to separate species? Experimental and Applied Acarology 67: 165-182, DOI: 10.1007/s10493-015-9954-8

Szydło W., Hein G., Denizhan E., Skoracka A.2015. Exceptionally High Levels of Genetic Diversity in Wheat Curl Mite (Acari: Eriophyidae) Populations from Turkey. Journal of Economic Entomology 108: 2030-2039, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jee/tov180

2014

Skoracka A., Rector B., Kuczyński L., Szydło W., Hein G. and French R. 2014. Global spread of wheat curl mite by its most polyphagous and pestiferous lineages. Annals of Applied Biology 165: 222-235, DOI: 10.1111/aab.12130

Skoracka A., Kuczyński L., Rector B., Amrine J.W. 2014. Wheat curl mite and dry bulb mite: untangling a taxonomic conundrum through a multidisciplinary approach. Biological Journal of the Linnean Society 111: 421–436, DOI: 10.1111/bij.12213

Lewandowski M., Skoracka A., Szydło W., Kozak M., Druciarek T., Griffiths D. 2014. Genetic and morphological diversity of Trisetacus species (Eriophyoidea: Phytoptidae) associated with coniferous trees in Poland: phylogeny, barcoding, host and habitat specialization. Experimental and Applied Acarology 63: 497-52, DOI10.1007/s10493-014-9805-z

Kiedrowicz A., Rector B., Denizhan E., Szydło W., Skoracka A. 2014. Infestation of grasses by eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) in Turkey. International Journal of Acarology 40(6): 421–427, DOI: 10.1080/01647954.2014.941004

2013

Miller A.D., Skoracka A., Navia D., de Mendonca R., Szydło W., Schultz M.., Smith C.M., Truol G., Hoffmann A.A. 2013. Phylogenetic analyses reveal extensive cryptic speciation and host specialization in an economically important mite taxon. Molecular Phylogenetics and Evolution 66: 928-940,DOI:10.1016/j.ympev.2012.11.021

Skoracka A., Kuczyński L., Szydło W., Rector B. 2013. The wheat curl mite Aceria tosichella (Acari: Eriophyoidea) is a complex of cryptic lineages with divergent host ranges: evidence from molecular and plant bioassay data. Biological Journal of the Linnean Society, 109: 165-180, DOI:10.1111/bij.12024

Navia D., de Mendoca R., Skoracka A., Szydło W., Knihinicki D., Hein G.L., da Silva Pereira P.R.V., Truol G., Lau D. 2013. Wheat curl mite, Aceria tosichella, and transmitted viruses: an expanding pest complex affecting cereal crops. Experimental and Applied Acarology 59: 95-143, DOI: 10.1007/s10493-012-9633-y

Denizhan E., Szydło W., Skoracka A. 2013. Eriophyoid studies in Turkey: review and perspectives. Biological Letters 50:45-54, DOI: 10.2478/biolet-2013-0005

2012

Skoracka A., Kuczyński L., de Mendonca R., Dabert M., Szydło W., Knihinicki D., Truol G., Navia D. 2012. Cryptic species within the wheat curl mite Aceria tosichella (Keifer) (Acari, Eriophyoidea) revealed by mitochondrial, nuclear and morphometric data. Invertebrate Systematics, 26: 417–433, DOI: 10.1071/IS11037

Skoracka A., Kuczyński L. 2012. Measuring the host specificity of plant-feeding mites based on field data — a case study of the Aceria species. Biologia, 67 (3): 546-560, DOI:10.2478/s11756

2010

Skoracka A., Dabert M. 2010. The cereal rust mite Abacarus hystrix (Acari: Eriophyoidea) is a complex of species: evidence from mitochondrial and nuclear DNA sequences. Bulletin of Entomological Research 100 (3): 263-272

Skoracka A., Smith L., Oldfield G., Cristofarro M., Amrine JW. 2010. Host specificity and specialization in eriophyoid mites and their importance for the use of eriophyoid mites as biocontrol agents of weed. Experimental and Applied Acarology 51: 93-113

De Lillo E., Skoracka A. 2010. What’s „cool” on eriophyoid mites? Experimental and Applied Acarology 51: 3-30

Michalska K., Skoracka A., Navia D., Amrine James W. 2010. Behaviour of eriophyoid mites: an overview. Experimental and Applied Acarology 51: 39-51

Gamliel-Atinsky E., Freeman S., Maymon M., Belausov E., Ochoa R., Skoracka A., Peńa J., Palevsky E. 2010. The role of eriophyoids in fungal pathogen epidemiology, mere association or true interaction? Experimental and Applied Acarology 51: 191-204

Szydło W., Skaftason J. F., Skoracka A. 2010. Eriophyoid mites (Prostigmata: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iceland: one new species, and three new mite records. Annales Zoologici 60 (1): 139-157

2009

Skoracka A. 2009. Quackgrass- and ryegrass-adapted populations of the cereal rust mite, Abacarus hystrix (Acari: Eriophyidae), differ in their potential for wheat, Triticum aestivum, colonization. Bulletin of Entomological Research: 99(1): 33-39

Skoracka A., Labrzycka A., Rector B.G. 2009. Three new species of eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) from grass hosts in Croatia. Annals of Entomological Society of America 102(1): 12-19

Skoracka A. 2009. Description of Abacarus lolii n. sp. (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea), a cryptic species within a grass-feeding Abacarus complex. International Journal of Acarology 35(5): 405-417

2008

Skoracka A. 2008. Reproductive barriers between populations of the cereal rust mite Abacarus hystrix confirm their host specialization. Evolutionary Ecology 22: 607-616.

Stephan D., Moeller I., Skoracka A., Ehrig F., Maiss E. 2008. Eriophyid mite transmission and host range of a Brome streak mosaic virus isolate derived from a full-length cDNA clone. Archives of Virology 153(1): 181-185.

Skoracka A., Lewandowski M., Boczek J. 2008. New species and new records of eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) from grasses. Annales Zoologici 58(2): 365-372.

Skoracka A. 2008. Eriophyoidea, pp. 137-140 in Fauna of Poland charasteristics and checklist of species (Bogdanowicz W., Chudzicka E. Pilipuk I & Skibińska E., eds). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 pp.

2007

Skoracka A., Kuczyński L., Rector B.G. 2007. Divergent host acceptance behavior suggests host specialization in populations of the polyphagous mite Abacarus hystrix (Acari: Prostigmata: Eriophyidae). Environmental Entomology 36(4): 899-909, DOI: 10.1093/ee/36.4.899

Magalhaes S., Forbes M.R., Skoracka A., Osakabe M., Chevillon C., McCoy C.D. 2007. Host race formation in the Acari. Experimental and Applied Acarology 42: 225-238

Skoracka A., Czarna A. 2007. A new species and a new record of eriophyid mites (Prostigmata: Eriophyidae) from grasses in Austria. International Journal of Acarology 32(2): 123-128

2006

Skoracka A., Kuczyński L. 2006. Host related differences in the development and reproduction of the cereal rust mite, Abacarus hystrix (Acari: Eriophyidae) in Poland. International Journal of Acarology 32(4): 397-405

Skoracka A., Kuczyński L. 2006. Is the cereal rust mite, Abacarus hystrix really a generalist? – testing colonization performance on novel hosts. Experimental and Applied Acarology 38: 1-13

Skoracka A. 2006. Host specificity of eriophyoid mites. Biological Letters 43(2): 289-298

2005

Kuczyński L., Skoracka A. 2005. Spatial distribution of galls caused by Aculus tetanothrix (Acari: Eriophyoidea) on arctic willows. Experimental and Applied Acarology 36: 277-289

Skoracka A., Lewandowski M., Boczek J. 2005. Catalogue of eriophyoid mites of Poland. Catalogus faunae Poloniae (N.S.), No. 1. Natura optima dux Foundation, Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 199 pp

Skoracka A. 2005. Two new species and four records of eriophyoid mites from grasses in Hungary (Acari: Eriophyoidea). Genus 16(3): 445-462

Skoracka A., Pacyna A. 2005. Grass-associated eriophyoid mites (Acari: Eriophyidae) from the Kola Peninsula, Russia. Annales Zoologici 55(3): 453-466

2004

Skoracka, A., Kuczyński, L. 2004. Demography of the cereal rust mite Abacarus hystrix (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea) on quack grass. Experimental and Applied Acarology 32: 231-242

Skoracka A. 2004. Eriophyoid mites from grasses in Poland (Acari: Eriophyoidea). Genus, supplement 13: 205 pp

Skoracka A., Macuk L., Rakowski W. 2004. New eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from sedges in Poland and supplement description of Eriophyes lentiginosus Mitrofanov, Sharonov et Sekerskaja, 1983. Zootaxa 446: 1-15

2003

Skoracka A., Magowski W., Kuczyński L. 2003. Spatial and temporal distribution of cereal rust mite Abacarus hystrix (Acari, Eriophyoidea) on Agropyron repens. Biologia 58: 913-917

Skoracka A., Kuczyński L. 2003. Population dynamics of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) living on grasses in Poland. Biological Letters 40 (2): 75-84

Skoracka A. 2003. New species of Aculodes (Acari: Eriophyoidea) from grasses in Poland. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 49: 43-60

Skoracka A., Pacyna A. 2003. Aculus sayanicus, a new species of Eriophyidae (Acari: Eriophyoidea) from grasses in Russia. Zootaxa 149: 1-10

2002

Skoracka A., Kuczyński L., Magowski W. 2002. Morphological variation in different host populations of Abacarus hystrix (Nalepa, 1896) (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Experimental and Applied Acarology 26: 187-193

Skoracka A., Magowski W. 2002. Two species of eriophyoid mites (Acari: Prostigmata) in wheat cultivation (Triticum aestivum L.) and associated grass community in Wielkopolska, Poland. Journal of Applied Entomology 126: 1-3

Skoracka A. 2002. Two new species of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from grasses in Poland. Zootaxa 54: 1-15

Skoracka A., Kozłowski J. 2002. Eriophyoid species (Acari: Eriophyoidea) new for Polish fauna and new host records. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences 50 (2): 159-164

2001

Skoracka A. 2001. A new species of eriophyoid mite from Festuca altissima All. (Poaceae) in Poland (Acari: Eriophyoidea). Genus 12 (3): 385-394

Skoracka A., Shi A., Pacyna A. 2001. New eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) associated with grasses from Mongolia. Zootaxa 9: 1-18

2000

Skoracka A. 2000. Aculodes deschampsiae (Sukhareva, 1972) (Acari: Eriophyoidea) found on Deschampsia caespitosa (L.) P. B. in Poland: supplement for the description. Entomologica, Bari 34: 143-152

Skoracka A., Boczek J. 2000. Novophytoptus glyceriae sp. n. and N. ammophilae sp. n., new species of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from grasses. Acarina 8 (2): 95-101.

Aktywność

Aktywność zewnętrzna

 • Członek rady redakcyjnej Experimental and Applied Acarology, od 2012
 • Członek rady redakcyjnej Acarologia, od 2016
 • Członek rady redakcyjnej Biological Letters, 2008-2013
 • Redaktor gościnny Annales Zoologici 58(2), 2008
 • Redaktor gościnny Biological Letters 43(2), 2008
 • Sekretarz redakcji Biological Letters, 2004-2008
 • Recenzje dla czasopism: BMC Evolutionary Biology, Molecular Phylogenetics and Evolution, Experimental and Applied Acarology, Bulletin of Entomological Research, Journal of Natural History, Journal of Plant Interactions, Zootaxa, International Journal of Acarology, Annales Zoologici, Acta Entomologica Serbica, Acarina
 • Członek Polskiego Towarzystwa Akarologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
Admin

Funkcje administracyjne

 • Wicedyrektor Instytutu Biologii Środowiska, UAM
 • Współ-koordynator modułu: Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych
 • Współ-koordynator modułu: Ekologia
 • Współ-koordynator modułu: Podstawy teoretyczne biologii