Nasze główne obiekty badawcze

W naszych badaniach wykorzystujemy wiele organizmów modelowych, których krótki opis, wraz z listą projektów, znajduje się poniżej. Więcej informacji nt. każdego z projektów można znaleźć się w zakładce „Badania” w górnym menu.

Roślinożerne roztocze

Niewidoczne gołym okiem, a cały czas obecne w pobliżu nas: na cebuli, czosnku, pszenicy, drzewach owocowych, iglastych, trawach, a nawet na juce w doniczce. Są obligatoryjnymi pasożytami roślin i często efektem ich żerowania są różnorodne zniekształcenia roślin, stąd ich nazwa: szpeciele. Są ważne ekonomicznie, a jednocześnie wiele aspektów ich biologii i ekologii jest bardzo słabo poznanych. Na tle innych roztoczy wyróżniają się pod względem morfologii i innych cech historii życiowych.

Aktualne projekty: (1) Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella (2) Strategie dyspersyjne szpecieli różniących się specyficznością żywicielską; (3) Kompromisy ewolucyjne w kontekście specjalizacji i dyspersji u roślinożernych roztoczy

banerSzpeciele

Świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix)

Świstunka leśna jest gatunkiem niewielkiego ptaka wędrownego należącego do rzędu wróblowych (Passeriformes), podrzędu śpiewających (Oscines), rodziny świstunek (Phylloscopidae). Świstunki są migrantami długodystansowymi. Ich tereny lęgowe obejmują znaczną część Europy i Azję Centralną, a zimowiska zlokalizowane są w Afryce Subsaharyjskiej, na terenie basenu Konga. Świstunki zamieszkują wyłącznie ekosystemy leśne, głównie lasy liściaste i mieszane, choć w niższych zagęszczeniach występuje również w drzewostanach iglastych.

Aktualne projekty: (1) Rola uczenia socjalnego w rozpoznawaniu zagrożenia u ptaków; (2) Informacja socjalna i niesocjalna w procesie wybiórczości środowiskowej ptaków

Błotniak łąkowy (Circus pygargus)

Błotniak łąkowy – nieliczny gatunek lęgowy, występujący w najwyższych zagęszczeniach we wschodnich regionach kraju, aktualnie zasiedla przede wszystkim ekstensywnie użytkowane agrocenozy. Od początku XXI wieku obserwuje się postępujący spadek liczebności tego gatunku, jakkolwiek przyczyny tego trendu nie są znane.

Aktualne projekty: (1) Czynniki determinujące liczebność i rozmieszczenie błotniaka łąkowego w Polsce; (2) Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce

banerBlotniak