Publikacja, która ukazała się właśnie na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) to efekt współpracy naukowców z 28 krajów. Przeanalizowali oni wskaźniki liczebności 170 gatunków ptaków, monitorowanych konsekwentnie przez 37 lat na ponad 20 tysiącach powierzchni badawczych. Autorzy publikacji powiązali ptasie wskaźniki z dostępnymi publicznie danymi o środowisku, pochodzącymi m.in. z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska czy FAO, zawierającymi informacje np. o sposobach użytkowania gruntów czy klimacie.

Zebrane dane nie pozostawiają wątpliwości: główną przyczyną zmian środowiskowych, które prowadzą do poważnej redukcji różnorodności biologicznej, jest intensyfikacja rolnictwa.

Jednym ze współautorów artykułu jest Lechosław Kuczyński z naszego zespołu.

Link do publikacji: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2216573120

W naszym najnowszym artykule pokazujemy, że gniazda świstunki leśnej są istotnym siedliskiem dla wielu gatunków glebowych roztoczy. Te efemeryczne, jedno-sezonowe siedliska mogą pełnić ważną rolę w dyspersji roztoczy.

Alicja Laska, Ewa Puchalska, Martyna Mikołajczyk, Dariusz J. Gwiazdowicz, Andrzej Kaźmierski, Wojciech Niedbała, Jerzy Błoszyk, Ziemowit Olszanowski, Jakub Szymkowiak, Natalia Hałas, Lechosław Kuczyński & Anna Skoracka. Mites inhabiting nests of wood warbler, Phylloscopus sibilatrix (Aves: Passeriformes), in the Wielkopolska National Park in western Poland. Experimental and Applied Acarology, 2023; https://doi.org/10.1007/s10493-023-00792-5

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2012/07/N/NZ8/00129, kierowanym przez Jakuba Szymkowiaka.

W naszym najnowszym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób dyspersja u roztoczy zależy od ich strategii pokarmowej.

Alicja Laska, Brian G Rector, Anna Przychodzka, Agnieszka Majer, Kamila Zalewska, Lechosław Kuczynski, Anna Skoracka, Do mites eat and run? A systematic review of feeding and dispersal strategies, Zoological Journal of the Linnean Society, 2023; zlac094, https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlac094

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305, którym kieruje Alicja.

Na podstawie danych zebranych w 82 zadrzewieniach śródpolnych środkowych Czech wykazaliśmy, że poza czynnikami krajobrazowymi (jak powierzchnia zadrzewień, ich kształt, czy stopień izolacji), lokalna charakterystyka mikrosiedlisk ma duży wpływ na różnorodność gatunkową ptaków. Różnorodność ptaków leśnych jest wyższa w zadrzewieniach starszych, z wyższą i bardziej urozmaiconą roślinnością, natomiast spada wraz ze wzrostem udziału obcego gatunku: robinii akacjowej Robinia pseudoaccacia. Z kolei różnorodność ptaków krajobrazu rolniczego wzrasta wraz ze wzrostem udziału urozmaiconych siedlisk otwartych i ekotonalnych.

Wyniki wskazują, że obecnie stosowany system dopłat w ramach Wspólnej polityki rolnej sprzyja raczej ochronie pospolitych ptaków leśnych, a nie ochronie (dużo bardziej zagrożonych) ptaków krajobrazu rolniczego. Dopłaty powinny uwzględniać strukturę siedlisk, a nie tylko powierzchnię zadrzewień.

Badania zostały wykonane we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Dvořáková L., Kuczyński L., Rivas-Salvador J. and Reif J. 2022. Habitat Characteristics Supporting Bird Species Richness in Mid-Field Woodlots. Frontiers in Environmental Science. 10:816255. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.816255

W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób zmienność środowiska wpływa na szerokość niszy ekologicznej roztocza, którego głównym pokarmem jest pszenica.

 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów NCN: 2016/21/B/NZ8/00786 i 2017/27/N/NZ8/00305.

Skoracka A., Laska A., Radwan J., Konczal. M., Lewandowski M., Puchalska E., Karpicka-Ignatowska K., Przychodzka A., Raubic J., Kuczyński L. 2022. Effective specialist or jack of all trades? Experimental evolution of a crop pest in fluctuating and stable environments. Evolutionary Applications.
https://doi.org/10.1111/eva.13360

W artykule wyjaśniamy, jakie mechanizmy decydują o efektywnej kolonizacji roślin żywicielskich przez pasożytnicze roztocze.

Praca wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje!

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305 oraz grantu Dziekana Biologii nr GDWB-07/2018.

Laska, A., Przychodzka, A., Puchalska, E., Lewandowski, M., Karpicka-Ignatowska, K. & Skoracka A. Mechanisms of dispersal and colonisation in a wind-borne cereal pest, the haplodiploid wheat curl mite. Sci Rep 12, 551 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-021-04525-9

W naszej nowej publikacji opisujemy strategię rozprzestrzeniania się roślinożernych roztoczy (szpecieli) występujących na pszenicy.

Praca jest częścią doktoratu Agnieszki Majer. Gratulacje!

 

Majer, A., Laska, A., Hein, G., Kuczyński L., Skoracka A. 2021. Hitchhiking or hang gliding? Dispersal strategies of two cereal-feeding eriophyoid mite species. Exp Appl Acarol. https://doi.org/10.1007/s10493-021-00661-z

Nasz kolejny artykuł właśnie ukazał się online!
Publikacja opisuje dynamikę źródło-ujście w sezonowo zmiennym środowisku oraz podkreśla rolę suboptymalnych siedlisk w przetrwaniu populacji.
Praca opublikowana została w Proceedings of the Royal Society B i wchodzi w skład doktoratu Alicji. Gratulacje!

Zapraszamy do lektury: https://doi.org/10.1098/rspb.2021.1604

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu nr 2017/27/N/NZ8/00305 oraz grantu nr 2016/21/B/NZ8/00786.

Laska, A., Magalhães, S., Lewandowski, M., Puchalska, E., Karpicka-Ignatowska, K., Radwańska, A., Meagher, S., Kuczyński, L., Skoracka, A. 2021. A sink host allows a specialist herbivore to persist in a seasonal source. Proceedings of the Royal Society B, 288: 20211604. http://doi.org/10.1098/rspb.2021.1604

W nowej publikacji, opublikowanej w Plant Protection Science przez interdyscyplinarny zespół z Pracowni Ekologii Populacji UAM i Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, opisane są dwa nowe dla wiedzy izolaty wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (WSMV), wraz z ich charakterystyką molekularną i informacją o ich transmisyjności. Wirus WSMV jest przenoszony przez wektory, którymi są roztocze Aceria tosichella, organizm modelowy wykorzystywany w badaniach prowadzonych w naszej Pracowni. Praca dotyczy izolatów wirusa znalezionych w Polsce, a ich przenoszenie zostało pierwszy raz formalnie potwierdzone dla powszechnej tutaj linii roztoczy Aceria tosichella MT-8. W świetle zmian klimatu konieczne są badania nad zmiennością WSMV wykorzystujące obecne lokalnie populacje, zarówno wirusa, jak i wektora.

Badania były realizowane przy wsparciu ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr 2011/01/N/NZ8/04540.

Trzmiel K., Szydło W., Hasiów-Jaroszewska B., 2021. Biological and molecular characterisation of the two Polish Wheat streak mosaic virus isolates and their transmission by wheat curl mites. Plant Protection Science 57 (3), https://doi.org/10.17221/104/2020-PPS

Nowa publikacja, której współautorem jest Lechosław Kuczyński z naszego zespołu, ukazała się w Limnology and Oceanography. Autorzy wykorzystali unikalny ekosystem, jakim jest ciąg podgrzewanych od ponad 60 lat jezior konińskich, do zbadania ewolucyjnych konsekwencji zmian klimatycznych. Okazało się, że dafnie z podgrzanych jezior ewoluowały w kierunku większych rozmiarów ciała, co wydaje się być sprzeczne z powszechnie akceptowaną teorią. Autorzy sugerują jednak, że duże rozmiary są przystosowawcze podczas cieplejszych zim, kiedy to dafnie zimują nie tworząc form przetrwalnikowych.

Dziuba, M.K., Kuczyński, L., Wejnerowski, Ł., Cerbin, S. and Wolinska, J. 2021. Countergradient variation concealed adaptive responses to temperature increase in Daphnia from heated lakes. Limnology and Oceanography 66: 1268-1280. https://doi.org/10.1002/lno.11680